W W
koucpromlade.cz

Uvnitř strany ab trojúhelníku abc jsou dány body d a e tak

SHODNÁ ZOBRAZENĺ (isometrické transformace) - …

Na stranách AB a AC trojúhelníku ABC lěží po řadě body E a F, na úsečce EF leží bod D. Přmky EF a BC jsou rovnoběžné a součastně platí FD : DE = AE : EB = 2:1. Trojúhelník ABC má obsah 27 hektarů a úsečkami EF, AD a DB je rozdělen na čtyři části .

Vektor v rovině – vyřešené příklady

uvnitř strany ab trojúhelníku abc jsou dány body d a e tak

Body A, B, C jsou vrcholy trojúhelníku ABC a body M, N, P jsou středy stran tohoto trojúhelníku. Určitě souřadnice tří vektorů, jejichž umístění splývá s těžnice trojúhelníku ABC tak, že počáteční bod je vždy ve vrcholu trojúhelníku. Vypočítejte velikosti těchto vektorů.

Příklady z disertace Jarmily Elbelové „Vektorové metody v

uvnitř strany ab trojúhelníku abc jsou dány body d a e tak

D . Body A,B,C jsou kolineární právě když D = 0. Jsou-li body A,B,C nekolineární, pak obsah ∆ABC je roven ½ |D| (jedné polovině absolutní hodnoty determinantu D. 11.14 Příklad: Určete obsah ∆ABC, kde A = [2,-3], B = [4,2] , C = [-10,-4]. Řešení: 16 4 30 12 8 20 58 29 …

Příklady - osová a středová souměrnost - Matika pro …

5 Př. 5: Je dán trojúhelník ABC , p je p římka, na níž leží t ěžnice tC tohoto trojúhelníku. Dokaž, že body A, B mají od p římky p stejnou vzdálenost. A B C p C1 B0 A0 Vzdálenosti bod ů A, B od p římky p jsou ur čeny pomocí kolmic k této p římce jako délky

11 Analytická geometrie v rovině

Příklad 5: K trojúhelníku ABC, a = 5 cm b = 3,7 cm c = 4,3 cm sestrojte podobný trojúhelník A’B’C’, je-li k = 1,3. Příklad 6 : Je dán pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu B. BX je výška v trojúhelníku ABC. XY je výška trojúhelníku ABX. Vyjádřete délku úsečky AY v závislosti na délce AB.

3.2.2 Shodnost trojúhelník ů II

uvnitř strany ab trojúhelníku abc jsou dány body d a e tak

19) Jsou dány body A, B, T, které neleží na jedné přímce.Sestrojte trojúhelník ABC tak, aby bod T byl těžiště trojúhelníku ABC.. 20) V rovině jsou dány body A, B, C, které neleží na jedné přímce.Sestrojte kružnici k, která bude procházet body A, B, C.Její střed označte S.Dále sestrojte kružnici m, která bude mít s kružnicí k vnitřní dotek v bodě A a dále

Vektor v rovině – vyřešené příklady

trojúhelníku leží uvnitř, v pravoúhlém splývá Jsou dány tři různé body A, B, C, které neleží na jedné přímce. Narýsujte trojúhelník ABC. C d) V trojúhelníku ABC označte strany a, b, c a uspořádejte jejich délky podle velikosti vzestupně. Symbolicky zapište:

Trojúhelník - Mesos | Úvod

uvnitř strany ab trojúhelníku abc jsou dány body d a e tak

Př. 1: Jsou dány body A[−1;3], B Ur či délky stran trojúhelníka ABC . d) Ur či sou řadnice t ěžišt ě trojúhelníka ABC . a) Dokaž, že body A, SAB Těžišt ě trojúhelníku se nachází v jedné t řetin ě t ěžnice ⇒ pro bod T platí: ( ) 1

7.2.5 Po ítání s vektory

trojúhelníku leží uvnitř, v pravoúhlém splývá Jsou dány tři různé body A, B, C, které neleží na jedné přímce. Narýsujte trojúhelník ABC. C d) V trojúhelníku ABC označte strany a, b, c a uspořádejte jejich délky podle velikosti vzestupně. Symbolicky zapište:

Trojúhelník - Mesos | Úvod

27. Je dána kružnice k(S; r) a bod P 6= S. Bodem P veďte přímku, na které kružnice k vytíná úsečku dané velikosti d < 2r. Posunutá souměrnost 28. Jsou dány přímka p a dva body A, B uvnitř téže poloroviny vyťaté přímkou p. Na přímce p sestrojte úsečku XY délky d tak

Trojúhelník

V trojúhelníku V trojúhelníku ABC platí, že výška na stranu a je 6cm. Výška na stranu b se rovná 9 cm. Strana "a" je o 4cm delší než strana "b". Vypočtěte délky stran a, b. SUS trojuhélník V trojúhelníku jsou dány dvě strany dlouhé 13 a 9 a úhel jimi sevřený 36°. Vypočítejte obsah tohoto trojúhelníku. 30-60-90

 

 

Jestliže řešíš některou z těchto oblastí,

kontaktuj mě ZDE

a napiš mi více o Tvé situaci. Následně Tě zkontaktuji s návrhem dalšího postupu.

 

Komentáře nejsou povoleny.